• Dijkversterking Spui-West

 • Kust- & oeverwerken

  In opdracht van het Waterschap Hollandse Delta heeft Van den Herik Sliedrecht een dijkversterking uitgevoerd te Spui-West.

  Het gebied Voorne-Putten wordt omringd door waterkeringen die het gebied moeten beschermen tegen overstromingen. Volgens de Waterwet moet Voorne-Putten beschermd worden met een overschrijdingskans van 1/4000 per jaar bij maatgevend hoogwater.
   

  In de tweede toetsronde van de Toetsing Primaire waterkeringen (2006) is gebleken dat een aantal van de waterkeringen in het gebied niet voldoen aan de wettelijke norm en daarom versterkt moeten worden. Een deel van deze waterkeringen worden versterkt in het project ‘Dijkversterking Spui West’.

  De primaire doelstelling voor de dijkversterking Spui West is om de veiligheid van dit dijktraject voor een periode van 50 jaar te waarborgen. De dijkversterking moet passen in zijn omgeving, waarbij bestaande functies en waardevolle elementen zoveel mogelijk behouden blijven. De dijkversterking vindt plaats in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van de Rijksoverheid.
   

  Werkzaamheden
   

  Het dijktraject Spui West ligt aan de westelijke oever van het Spui en het totale te versterken deel van de dijk beslaat ca. 2,8 km. De versterking betreft delen van de Krommedijk, de Schuddebeursdijk, de Aaldijk en de Wolvendijk. Langs de dijken wordt een brede berm van klei aangelegd die er voor moet zorgen dat de dijk bij hoog water aan de binnenkant niet naar beneden kan glijden. Ter hoogte van de Veerstoep bij Hekelingen worden damwanden aangebracht vanwege de aanwezige kruisende leidingen onder het Spui.

   

  Projectwebsite

  Voor de omgeving van dit project is een projectwebsite opgezet met specifieke details over de uitvoering van de werkzaamheden: www.dijkversterkingspuiwest.nl.


  Links