• Reduceren van energieverbruik

Wij stimuleren het reduceren van CO₂-uitstoot

CO₂-Prestatieladder

In 2016 hebben wij het CO₂-Bewust certificaat niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder behaald. Het terugdringen van onze CO₂-uitstoot vinden wij erg belangrijk. Onze focus ligt op het duurzaam omgaan met grondstoffen en het besparen van energie.

Achtergrond CO₂-Prestatieladder
Om bedrijven te stimuleren bij het reduceren van de CO₂-uitstoot is de CO₂-Prestatieladder ontwikkeld. Dit instrument zorgt ervoor dat bedrijven hun eigen CO₂-uitstoot inzichtelijk maken en heeft daarnaast als doel om te zoeken naar mogelijkheden om de CO₂-uitstoot binnen de eigen bedrijfsvoering en binnen de keten in te perken.
 
Inzicht

Om te bepalen waar reductie van de CO₂-uitstoot mogelijk is, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de huidige CO₂-uitstoot. Dit doen wij door het halfjaarlijkse opstellen van een CO₂-emissie-inventaris. In deze inventaris wordt berekend wat de totale CO₂-uitstoot is uitgedrukt in het aantal tonnen CO₂. Deze gegevens zijn opgenomen in de onderstaande periodieke rapportages.

Ketenanalyses

 
CO₂-reductie

Bij de formulering van de reductiedoelstellingen is over de gehele breedte gekeken naar mogelijkheden, maar ook rekening gehouden met de meest materiële emissies zoals bepaald en vastgesteld in de energiebeoorde-ling. De doelstelling staat beschreven in het energie actieplan dat is opgesteld voor de periode 2022-2024. Onze doelstelling is om per jaar een reductie van 13% voor scope 1 en 1,5% voor scope 3 te behalen.

 
Transparantie
Van den Herik Sliedrecht communiceert met regelmaat over de voortgang CO₂-reductie, zowel intern als extern. Op deze manier houden wij externe partijen op de hoogte en houden wij alle werknemers betrokken. Wij stimuleren om samen te werken aan het reduceren van onze CO₂-uitstoot.

Periodieke rapportages


CO₂-communicatieplan

 
Om onze energiereductie doelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden voor verbetering. Het deelnemen aan verschillende initiatieven ten behoeve van het reduceren van energieverbruik draagt bij het aan behalen van onze doelstellingen.