• Van-den-Herik-OCE-peilen

    Voor een veilige omgeving

  • Van-den-Herik-OCE-peilen
het opsporen van ontplofbare oorlogsresten is één van onze expertises

Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

Ten gevolge van oorlogen bevinden zich op tal van plaatsen nog Ontplofbare Oorlogsresten (OO) in de bodem. Het zijn deze onverwachte zaken die de veiligheid van de omgeving in het geding brengen. In ons werk als waterbouwer kwamen wij vaak in aanraking met OO die nog in de bodem aanwezig waren. Om deze reden is het opsporen van ontplofbare oorlogsresten één van onze expertises geworden. Een expertise die wij zowel op het water als op het land toepassen.
Onze aanpak
veiligheid is een garantie die je wilt waarborgen voor de omgeving. Veiligheid vraagt om een integrale benadering, een plan van A tot Z.  Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten vergt een gedetailleerde aanpak. Dit start met een vooronderzoek. Onze gespecialiseerde historici hebben toegang tot een groot historisch archief en we beschikken over innovatieve 3D-scanmethoden om de bodem te onderzoeken. Bij de uitvoering detecteren onze getrainde en gecertificeerde medewerkers uw bodem. Wanneer we iets tegen komen benaderen wij dit object en stellen wij het, indien nodig, veilig. Het daadwerkelijk ruimen van explosieven gebeurt in Nederland altijd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).
 
Impact op de omgeving
OOO-werkzaamheden hebben, met name in bevolkte gebieden, veelal de aandacht. Waar gesproken wordt over het opsporen naar mogelijke explosieven, zal de omgeving zorgen hebben en vragen hebben. Wij kennen de impact die deze werkzaamheden op u als opdrachtgever en de omgeving hebben. Onze opdrachtgevers hebben vaak een verantwoordelijke rol als het gaat om de omgeving en het garanderen van veiligheid. Het is daarom belangrijk dat u exact weet wat er speelt. Wij houden korte lijnen en zijn transparant. We toetsen en monitoren het proces en houden u betrokken bij onze uitvoering.
 
Vervuilde grond of archeologische waarde?
Naast het explosievengevaar kent een bodem ook andere vormen van vervuiling. Een ingreep in de waterbodem, vanwege vervuilde grond/specie/slib, in combinatie met het opsporen van ontplofbare oorlogsresten is mogelijk. Hetzelfde geldt voor landbodem. Afhankelijk van de aan te treffen soorten OO, kan het baggeren conform de CS-OOO richtlijn in combinatie met een ingreep in of sanering van de waterbodem. Voor de uitvoering hiervan volgen wij de eisen vanuit de CROW-publicatie 400 en de BRL SIKB 7000 + betreffende protocollen.
 
Soms bevat een bodem iets van archeologische waarde. Onze historici brengen dit in kaart. Ook hier kan de combinatie met CS-OOO onderzoek gemaakt worden, zonder dat schade toegebracht wordt aan van waarde zijnde historische objecten.