• Voorkom risico en stagnatie

Voor een veilige en schone bodem

Historisch vooronderzoek

De eerste stap naar een veilige bodem is het historisch vooronderzoek. Het historisch vooronderzoek heeft als doel inzage geven in de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven. Met deze inzage bent u tijdig op de hoogte van wat zich in de bodem bevindt. Al voordat u start met  grondroerende werkzaamheden. Zo voorkomt u risico’s, stagnatie en onverwachte kosten.

Het rapport bestaat uit 2 hoofdonderdelen:
• Inventariseren van bronnenmateriaal; beoordelen en evalueren van bronnenmateriaal
• Rapportage en CE bodembelastingkaart

Bronnenmateriaal
Bij de inventarisatie, beoordeling en evaluatie van bronnen worden zoveel mogelijk relevante gegevens verzameld van het gebied. Onze historici hebben toegang tot historische archieven en een luchtfotoarchief van tienduizenden stuks. Daarnaast worden kaarten, literatuur, gevechtsverslagen, getuigenverklaringen en de locatie onderzocht.
Uit de inventarisatie komt naar voren of er sprake is geweest van oorlogshandelingen binnen het onderzoeksgebied. Het gebied wordt mogelijk als verdacht aangemerkt. Bij verdachte gebieden volgt een Projectgebonden Risicoanalyse (PRA).

CE Bodembelastingskaart
Uit het vooronderzoek volgt een CE bodembelastingkaart. Deze kaart geeft de verdachte gebieden weer. Hierop staan de gevechtshandelingen die mogelijk hebben plaats gevonden. De rapportage en de CE Bodembelastingkaart zijn leidend voor het bepalen van een eventueel vervolgtraject.

Projectgebonden Risico Analyse
Uit het vooronderzoek blijkt het gebied verdacht te zijn op aanwezigheid van Conventionele Explosieven. Een PRA volgt. De PRA is een analyse voor het toekomstig gebruik van het verdachte gebied. Het geeft de risico’s van CE weer in relatie tot het toekomstig gebruik of functie van het gebied.

Geen bodem is hetzelfde, iedere situatie is anders. Bodemstructuur, de omgeving, maar ook mogelijk geplande werkzaamheden spelen een rol in de aanpak. Ieder plan is maatwerk. Voordat eventuele vervolgstappen genomen worden, heeft u met het historisch onderzoek een heldere indicatie van wat u in de bodem kunt verwachten en wat de beste manier is om de bodem weer veilig en schoon te krijgen.