• Samenwerken aan duurzaamheid

Deelname aan initiatieven

Om onze energiereductiedoelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkhe-den. Het deelnemen aan verschillende initiatieven ten behoeve van het reduceren van energiever-bruik draagt bij het aan behalen van onze doelstellingen. Hierdoor doen wij ook nieuwe kennis op, op het gebied van energiereductie. Deze kennis zetten wij vervolgens in binnen de algehele bedrijfsvoe-ring of specifiek binnen projecten. 

Wij nemen deel aan de initiatieven:

 • Bewust omgaan met Energie
 • Dutch Coastline Challenge
 • Kerngroep en Denktank Duurzaamheid Waterbouwers
 • Transitiepad Kunstwerken
 • Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud
 • Werkgroep Duurzaamheid Taskforce Deltatechnologie
 • Werkgroep duurzame geotextielen
 • Expertpool duurzaam inkopen
 • ZEDhub


Bewust omgaan met energie
Van den Herik-Sliedrecht neemt deel aan het programma ‘Bewust omgaan met Energie’. In dit programma nemen 18 bedrijven deel, uit de bouw- en GWW-sector, die streven naar CO2-reductie. Zij treffen in hun eigen bedrijfsvoering maatregelen om het energieverbruik te verminderen en hun medewerkers bewust maken. Kern van de groep is leren van elkaar.

In elke bijeenkomst staat één maatregel centraal, waaraan ook een reductiedoelstelling is gehangen. Tijdens deze bijeenkomsten spreken de deelnemers over de maatregel en op welke manier ze deze uit gaan voeren.

Het CO2-reductieprogramma focust op het verlagen en verduurzamen van het brandstofverbruik van de deelnemers. Zakelijk verkeer, goederenvervoer en mobiele werktuigen komen hierbij aan bod.


Dutch Coastline Challenge
Van den Herik-Sliedrecht neemt deel aan de Dutch Coastline Challenge (DCC). Deze Challenge, een initiatief van Rijkswaterstaat, is opgericht om, samen met de overheid, kennisinstellingen en marktpartijen, in gesprek te gaan over de kustlijnzorg van de toekomst en richt zich op het ontwikkelen van nieuwe technieken om de kustlijn vanaf 2030 energie- en klimaatneutraal uit te voeren. Een aantal ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol:

 • Klimaatontwikkeling met als resultaat zeespiegelstijging. En of het nu een stijging van 1 meter of 6 meter wordt, deze ontwikkeling dwingt ons om goed na te denken of we onze werkwijze moeten aanpassen om Nederland ook in de toekomst veilig te houden.
 • Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot andere eisen aan de wijze waarop we ons werk uitvoeren, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is; hoe zorgen we ervoor dat we Nederland ook voor onze kinderen en kleinkinderen niet alleen veilig maar ook leefbaar houden?
 • Technologische ontwikkelingen & nieuwe kennis bieden kansen om adequaat op bovenstaande ontwikkelingen in te spelen. Stimuleren en benutten we deze kennis wel voldoende?

 

Kerngroep en Denktank Duurzaamheid Waterbouwers
Van den Herik-Sliedrecht vergadert actief mee in de Kerngroep Duurzaamheid en de bijbehorende Denktank van de Vereniging van Waterbouwers. De voormalige Werkgroep Duurzaamheid die gestart is in 2010, met onderwerpen als FSC-hout, Dubocalc en energiebesparing, is in 2021 vervangen door de Kerngroep Duurzaamheid. De Kerngroep Duurzaamheid heeft als doel om tot een integrale behandeling van het brede onderwerp duurzaamheid te komen en daarmee recht te doen aan dit door de leden geprioriteerde onderwerp. In de Kerngroep Duurzaamheid blijft het minimaliseren van CO2-uitstoot van de sector één van de voornaamste gespreksthema’s, naast aandacht voor duurzaamheid op projectniveau. Daarnaast worden ook marktontwikkelingen bijgehouden gerelateerd aan duurzaamheid, denk daarbij aan Milieu Kosten Indicator (MKI) in aanbestedingen, ETS, EU-wetgeving gerelateerde eisen, Green Deal, etc.

Onder de Kerngroep Duurzaamheid is de Denktank Duurzaamheid opgericht waarin alle praktijkkennis over duurzaamheid gebundeld wordt. De Denktank is een plek voor ervaringsdeskundigen en enthousiastelingen op het gebied van duurzaamheid en waarin alle achtergronden en disciplines binnen de Vereniging van Waterbouwers vertegenwoordigd worden. De Denktank Duurzaamheid werkt duurzaamheidsvraagstukken uit op verzoek van de Kerngroep Duurzaamheid en draagt ook zelfstandig vanuit de praktijk vraagstukken aan en deelt kennis en ervaringen. De Denktank houdt zich dus bezig met specifieke vraagstukken en opdrachten, met een kop en een staart en een eindrapportage, gedelegeerd aan een specifieke groep betrokkenen. Uiteindelijk delen alle deelnemers van zowel de Denktank als de Kerngroep Duurzaamheid hun specifieke kennis en bedrijfservaringen in de vorm van een advies aan de Vereniging ter invulling van duurzaamheidsvraagstukken en beleid.

Transitiepad kunstwerken
Van den Herik-Sliedrecht neemt deel aan het Transitiepad Kunstwerken van Rijkswaterstaat. Dit Tran-sitiepad gaat over duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van bruggen, sluizen, spooronderdoorgangen, tunnels en wegmeubilair dankzij toepasbare innovaties. De ambitie van Rijkswaterstaat is om in 2030 kunstwerken volledig klimaatneutraal en circulair aan te leggen, beheren en onderhouden, met 50% minder primaire grondstoffen. Samen met Rijkswaterstaat en andere marktpartijen verkennen we welke innovaties concreet toepasbaar zijn om de verandering naar duurzaamheid in de praktijk te realiseren. Dit transitiepad is inmiddels afgerond, verschillende partijen is gevraagd input te leveren op wat wij als markt vinden van de bevindingen. Dit transitiepad heeft nog komende ijkmomenten om te kijken of dit werkbaar is en inderdaad concrete verduurzaming mogelijk maakt.

Transitiepad kustlijnzorg en vaargeulonderhoud
Van den Herik-Sliedrecht neemt deel aan het Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud van Rijkswaterstaat. Dit Transitiepad gaat over de verduurzaming van alle kust- en binnenlandse bagger-projecten. De ambitie van Rijkswaterstaat is een klimaatneutraal (no regret zero emissie) en circulaire uitvoering van vaargeulonderhoud (zoet en zout) en kustlijnzorg in 2030. Dit betekent dat de uitstoot van schadelijke emissies, zoals CO2, fijnstof en stikstofoxiden maximaal worden beperkt. Om het beleid te vertalen naar praktische richtlijnen hebben Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeentes prognoses gedeeld over emissieloos aanbestedingen en dit weergegeven in zogenaamde ‘ingroeipaden’. Deze ingroeipaden geven de eisen weer wat betreft de emissienormen van de motoren in het materieel dat door de waterbouwers wordt ingezet voor kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. De waterbouwers worden daarbij geraadpleegd of deze eisen en de voorgestelde opzet ervan te verwezenlijken zijn. In dit proces delen de marktpartijen ook hun ervaringen over de barrières en mogelijke oplossingen voor het emissieloos baggeren.

Het gebruik van ‘powerbanks’ (accupakketten) in het geval van missende walstroom op projecten is een voorbeeld van zo’n oplossing dat ook weer wordt meegenomen via het Transitiepad in de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Dit transitiepad is inmiddels afgerond, verschillende partijen is gevraagd input te leveren op wat wij als markt vinden van de bevindingen. Dit transitiepad heeft nog komende ijkmomenten om te kijken of dit werkbaar is en inderdaad concrete verduurzaming mogelijk maakt.

Een concrete innovatie welke Van den Herik-Sliedrecht heeft toegepast is de T.S.H.D. Charlock. Deze hopperzuiger met een 'clean ship' certificaat, verbruikt minder brandstof en heeft een lagere uitstoot van uitlaatgassen, zoals CO2, fijnstof en stikstofoxiden.

Foto 1 - T.S.H.D. Charlock
 

Werkgroep duurzaamheid taskforce deltatechnologie
Van den Herik-Sliedrecht neemt deel aan de werkgroep Duurzaamheid van de Taskforce Deltatechnologie. Deze werkgroep is opgericht om duurzaamheid structureel onder te brengen bij de projecten voor de waterveiligheidsopgave. Hiervoor is gekeken naar de behoeftes van de markt en de beheerders en de rol die het Programmabureau Hoogwaterbeschermingsprogramma hierin kan betekenen. De definitie van ‘Duurzaamheid’ is bepaald op basis van de onderwerpen: milieu & klimaat, circulariteit, natuur & biodiversiteit en sociale duurzaamheid. Hiermee is de duurzaamheidsopgave in Nederland vastgesteld en is er gekeken naar de huidige houding, cultuur en opvattingen over duurzaam-heid in de grond-, weg- en waterbouwsector. Het resultaat van de werkgroep is een advies aan het Programmabureau Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat openbaar is en waaruit een aantal ver-betervoorstellen zijn voortgekomen. Het doel is om met deze verbetervoorstellen gezamenlijk een gesprek te voeren over de koers die de komende jaren door overheid en markt bewandeld moeten worden om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Parallel hieraan wordt er momenteel een strategie gevormd om duurzaamheidsopgaves te vinden voor de werkgroep Duurzaamheid van de Taskforce en meerdere adviezen uit te brengen.

Werkgroep duurzame geotextielen
Vanuit het CROW is er een initiatief om het thema MKI en (micro-)plastics in kaart te brengen, dit loopt sinds 2020 en er wordt naar financiering gezocht om dit uit te schrijven in een publicatie. Van den Herik-Sliedrecht helpt mee met dit initiatief. De focus van dit initiatief ligt op twee onderwerpen, die ieder opgepakt worden door een aparte werkgroep:

 • Milieubelasting als gevolg van het gebruik van geokunststoffen
 • Bepalen restscenario voor verwijderen, recycling en hergebruik geokunststoffen einde levensduur
   

Expertpool duurzaam inkopen
Deze pool, opgericht door Rijkswaterstaat, heeft als doelstelling om het beleid rondom duurzaam inkopen in de bouwsector te verbeteren door rekenmethodes die daarmee gepaard gaan te optimaliseren. Deze rekenmethodes en methodologieën proberen in kaart te brengen wat de impact is van een bepaald product op het milieu. De onderwerpen die daaronder vallen zijn de MKI voor aanbestedingen, het toetsen van Life Cycle Analysis (LCA) door opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, het op-stellen van LCA’s door de opdrachtnemer, en het ontwikkelen van Product Category Rules (PCR). 

ZEDhub
Van den Herik-Sliedrecht officieel is lid van samenwerkingsverband Zero Emission Dredging Hub (ZEDhub), geïnitieerd door Deal Drecht Cities, Van Oord, Boskalis, IHC en Damen. ZEDhub streeft naar emissieloos baggeren in 2030. De doelstelling is om, door samenwerking, kosten en risico’s te delen, waardoor de transitie naar emissieloos baggeren sneller kan worden gerealiseerd. Een voorbeeld van een project waaraan samen wordt gewerkt is Methanol als Energiestap naar een Emissieloze Nederlandse Scheepvaart (MENENS), met als doel de ontwikkeling van adaptieve systeemoplossingen op basis van methanol.