• Samenwerken aan duurzaamheid

Deelname aan initiatieven

Om onze energiereductiedoelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkheden. Het deelnemen aan verschillende initiatieven ten behoeve van het reduceren van energieverbruik draagt bij het aan behalen van onze doelstellingen. Hierdoor doen wij ook nieuwe kennis op, op het gebied van energiere-ductie. Deze kennis zetten wij vervolgens in binnen de algehele bedrijfsvoering of specifiek binnen projecten.

Wij nemen deel aan de initiatieven:

 • Bewust omgaan met Energie
 • Dutch Coastline Challenge
 • Kerngroep en Denktank Duurzaamheid Waterbouwers
 • Self Supporting Rivier Systeem
 • Taskforce Deltatechnologie
 • Transitiepad Kunstwerken
 • Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud
 • Werkgroep Duurzaamheid Taskforce Deltatechnologie

 

Bewust omgaan met energie
Van den Herik-Sliedrecht neemt deel aan het duurzaamheidsprogramma ‘Bewust omgaan met Energie’. In dit programma nemen 18 bedrijven deel, uit de bouw- en GWW-sector, die streven naar CO2-reductie. Zij treffen in hun eigen bedrijfsvoering maatregelen om het energieverbruik te verminderen en hun medewerkers be-wust maken. Kern van de groep is leren van elkaar.

In elke bijeenkomst staat één maatregel centraal, waaraan ook een reductiedoelstelling is gehangen. Tijdens deze bijeenkomsten spreken de deelnemers over de maatregel en op welke manier ze deze uit gaan voeren.

Het CO2-reductieprogramma focust op het verlagen en verduurzamen van het brandstofverbruik van de deelnemers. Zakelijk verkeer, goederenvervoer en mobiele werktuigen komen hierbij aan bod.

 

Dutch Coastline Challenge

Van den Herik-Sliedrecht neemt deel aan de Dutch Coastline Challenge. Deze Challenge, een initiatief van Rijkswaterstaat, is opgericht om, samen met de overheid, kennisinstellingen en marktpartijen, in gesprek te gaan over de kustlijnzorg van de toekomst en richt zich op het ontwikkelen van nieuwe technieken om de kustlijn vanaf 2030 energie- en klimaatneutraal uit te voeren. Een aantal ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol:

 • Klimaatontwikkeling met als resultaat zeespiegelstijging. En of het nu een stijging van 1 meter of 6 meter wordt, deze ontwikkeling dwingt ons om goed na te denken of we onze werkwijze moeten aanpassen om Nederland ook in de toekomst veilig te houden.
 • Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot andere eisen aan de wijze waarop we ons werk uitvoeren, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is; hoe zorgen we ervoor dat we Nederland ook voor onze kinderen en kleinkinderen niet alleen veilig maar ook leefbaar houden?
 • Technologische ontwikkelingen & nieuwe kennis bieden kansen om adequaat op bovenstaande ontwikkelingen in te spelen. Stimuleren en benutten we deze kennis wel voldoende?


Kerngroep en Denktank Duurzaamheid Waterbouwers

Van den Herik-Sliedrecht vergadert actief mee in de Kerngroep Duurzaamheid en de bijbehorende Denktank van de Vereniging van Waterbouwers. De voormalige Werkgroep Duurzaamheid die gestart is in 2010, met onderwerpen als FSC-hout, Dubocalc en energiebesparing, is in 2021 vervangen door de Kerngroep Duurzaamheid. De Kerngroep Duurzaamheid heeft als doel om tot een integrale behandeling van het brede onderwerp duurzaamheid te komen en daarmee recht te doen aan dit door de leden geprioriteerde onderwerp. In de Kerngroep Duurzaamheid blijft het minimaliseren van CO2-uitstoot van de sector één van de voornaamste gespreksthema’s, naast aandacht voor duurzaamheid op projectniveau.

Onder de Kerngroep Duurzaamheid is de Denktank Duurzaamheid opgericht waarin alle praktijkkennis over duurzaamheid gebundeld wordt. De Denktank is een plek voor ervaringsdeskundigen en enthousiastelingen op het gebied van duurzaamheid en waarin alle achtergronden en disciplines binnen de Vereniging van Waterbouwers vertegenwoordigd worden. De Denktank Duurzaamheid werkt duurzaamheidsvraagstukken uit op verzoek van de Kerngroep Duurzaamheid en draagt ook zelfstandig vanuit de praktijk vraagstukken aan en deelt kennis en ervaringen. De Denktank houdt zich dus bezig met specifieke vraagstukken en opdrachten, met een kop en een staart en een eindrapportage, gedelegeerd aan een specifieke groep betrokkenen. Uiteindelijk delen alle deelnemers van zowel de Denktank als de Kerngroep Duurzaamheid hun specifieke kennis en bedrijfservaringen in de vorm van een advies aan de Vereniging ter invulling van duurzaamheidsvraagstukken en beleid.


Self Supporting Rivier Systeem

Op dit moment werkt Van den Herik-Sliedrecht mee aan het Self Supporting Rivier Systeem (SSRS), een programma geïnitieerd vanuit Rijkswaterstaat. Dit is ingebracht bij het project "Prestatiecontract Twentekanalen en IJsseldelta". We onderzoeken hier de mogelijkheden van sedimentsturing; het verminderen van verondieping en daarmee verminderde baggerinzet ten behoeve van onderhoud. Dit resulteert in minder gasolieverbruik van schepen. Ook testen we hier groenbeheer aan de hand van vee. Dit is een besparing op maaien en daarmee op dieselverbruik.

Klik

hier

PDF-pictogram hier
Media Folder: 
voor onze ervaringen met SSRS tijdens het Project 'Prestatiecontract Vaarwegen Oost Nederland Perceel 2'.


Taskforce Deltatechnologie

Van den Herik-Sliedrecht neemt deel aan de werkgroep Duurzaamheid van de Taskforce Deltatechnologie. Deze werkgroep is opgericht om duurzaamheid structureel onder te brengen bij de projecten voor de waterveiligheidsopgave. Hiervoor is gekeken naar de behoeftes van de markt en de beheerders en de rol die het Programmabureau Hoogwaterbeschermingsprogramma hierin kan betekenen. De definitie van ‘Duurzaamheid’ is bepaald op basis van de onderwerpen: milieu & klimaat, circulariteit, natuur & biodiversiteit en sociale duurzaamheid. Hiermee is de duurzaamheidsopgave in Nederland vastgesteld en is er gekeken naar de huidige houding, cultuur en opvattingen over duurzaamheid in de grond-, weg- en waterbouwsector. Het resultaat van de werkgroep is een advies aan het Programmabureau Hoogwaterbeschermingsprogramma, waaruit een aantal verbetervoorstellen zijn voortgekomen. Het doel is om met deze verbetervoorstellen gezamenlijk een gesprek te voeren over de koers die de komende jaren door overheid en markt bewandeld moeten worden om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.


Transitiepad Kunstwerken

Van den Herik-Sliedrecht neemt deel aan het Transitiepad Kunstwerken van Rijkswaterstaat. Dit Transitiepad gaat over duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van bruggen, sluizen, spooronderdoorgangen, tunnels en wegmeubilair dankzij toepasbare innovaties. De ambitie van Rijkswaterstaat is om in 2030 kunstwerken volledig klimaatneutraal en circulair aan te leggen, beheren en onderhouden, met 50% minder primaire grondstoffen. Samen met Rijkswaterstaat en andere marktpartijen verkennen we welke innovaties concreet toepasbaar zijn om de verandering naar duurzaamheid in de praktijk te realiseren.


Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud

Van den Herik-Sliedrecht neemt deel aan het Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud van Rijkswaterstaat. Dit Transitiepad gaat over de verduurzaming van alle kust- en binnenlandse baggerprojecten. De ambitie van Rijkswaterstaat is een klimaatneutraal (no regret zero emissie) en circulaire uitvoering van vaargeulonderhoud (zoet en zout) en kustlijnzorg in 2030. Dit betekent dat de uitstoot van schadelijke emissies, zoals CO2, fijnstof en stikstofoxiden maximaal worden beperkt. Samen met Rijkswaterstaat en andere marktpartijen verkennen we welke innovaties concreet toe-pasbaar zijn om de verandering naar duurzaamheid in de praktijk te realiseren.

Een concrete innovatie welke Van den Herik-Sliedrecht heeft toegepast is de T.S.H.D. Charlock. Deze hopperzuiger met een 'clean ship' certificaat, verbruikt minder brandstof en heeft een lagere uitstoot van uitlaatgassen, zoals CO2, fijnstof en stikstofoxiden.

Foto 1 - T.S.H.D. Charlock