• Ontwerpen en uitvoeren vispassage en zoutwaterafvoersysteem Afsluitdijk

 • Constructieve waterbouw

  Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een vispassage en zoutwaterafvoersystemen gerealiseerd bij de Afsluitdijk.

   

  Op 9 april 2013 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken het project ‘Ontwerpen en uitvoeren van een vispassage en zoutwaterafvoersystemen in de Afsluitdijk’ gegund gekregen.

   

  De Afsluitdijk vormde een ecologische barrière tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Om de ecologie binnen het IJsselmeer te versterken (Programma Kader Richtlijn Water) zijn in de Afsluitdijk een vispassage en een tweetal zoutwaterafvoersystemen gerealiseerd. Middels de realisatie van een vispassage nabij de Stevinsluizen te Den Oever is vismigratie van de ‘zwakke zwemmers’ (o.a. glasaal, spiering en stekelbaars) van de Waddenzee naar het IJsselmeer mogelijk gemaakt.

   

  Naast vismigratie via de vispassage is tevens vismigratie via de bestaande spuisluizen in Den Oever en Kornwerderzand mogelijk gemaakt. Door de spuisluizen iets eerder te openen dan gebruikelijk, dus als de waterstand op de Waddenzee nog iets hoger is dan op het IJsselmeer, kan vismigratie van de Waddenzee naar het IJsselmeer plaatsvinden. Als gevolg hiervan zal echter wel een zekere hoeveelheid zout water het zoete IJsselmeer binnenstromen en naar de bodem zakken. Immers: zout water is zwaarder dan zoet water.

  Om het binnenkomende zoute water af te kunnen voeren is, ter voorkoming van verzilting van het IJsselmeer zowel in Den Oever als in Kornwerderzand een zoutwaterafvoersysteem aangelegd. Middels een inlaatconstructie op de bodem van het IJsselmeer kan het zoute water via een afvoerleiding richting een uitstroomconstructie in de Waddenzee stromen.

   

  Inmiddels zijn de constructies van de vispassage en zoutwaterafvoersystemen aangebracht, evenals de besturing en bediening van deze objecten. Na de formele oplevering van het project zal Van den Herik gedurende een periode van één jaar de benodigde onderhoudswerkzaamheden, inclusief het verzorgen van een storingswachtdienst, uitvoeren aan de vispassage en zoutwaterafvoersystemen.