24-05-2024

Project N307 Roggebot - Kampen opgeleverd

Het project N307 Roggebot-Kampen is gisteren tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel opgeleverd en overgedragen. In opdracht van de provincie Flevoland, provincie Overijssel en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerde Combinatie Roggebot (bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) het project N307 Roggebot-Kampen uit. Het was een project waar water-, wegen- en civiele bouw samenkwamen met een uiteindelijke overdracht aan acht eindbeheerders. De realisatie van het project startte in 2020 en is in het voorjaar 2024 afgerond.

 

Betere doorstroming N307

Doel van het project was de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307 tussen Dronten en Kampen verbeteren en de waterveiligheid in de IJsseldelta regio verhogen. Kenmerkend in het project is de verbinding van de N307 met het watersysteem van het Vossemeer en Drontermeer.

De oude Roggebotsluis maakte plaats voor een nieuwe hogere brug, die minder vaak open hoeft voor de scheepvaart. Het ontwerp van de nieuwe brug met een overspanning van bijna 300 meter van dijk tot dijk, is erop gericht om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan het water (Ruimte voor de Rivier) en het wegverkeer zo min mogelijk te hinderen. Doordat het wegverkeer in de spits voorrang krijgt op de scheepvaart bevordert dit de doorstroming en draagt het bij aan de verkeersveiligheid. De N307 zelf kreeg ook een opwaardering. Zo zijn parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen aangelegd en maatregelen genomen voor fietsveiligheid.

 

Ruimte voor de rivier
Project N307 Roggebot-Kampen maakt deel uit van twee grotere programma’s: ‘de weg van A tot Z’ gericht op de wegverbinding Alkmaar-Zwolle en het programma ‘Ruimte voor de Rivier’, dat het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier heeft gemaakt. De sloop van de Roggebotsluis zorgt er ook voor dat het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer stroomt.

 

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestonden uit: de bouw van een nieuwe, gedeeltelijk beweegbare brug (300 m) met grotere doorvaarthoogte, de bouw van een viaduct over de N307 voor lokaal verkeer, dijken aanpassen aan de nieuwe situatie, de infrastructuur (N307) vervangen met gescheiden wegen voor langzaam en snel verkeer, de aanleg van diverse kunstwerken waaronder een duikerbrug en diverse faunapassages, de sloop van de Roggebotsluis en de bestaande brug en de (her)inrichting van het landschap.

 

Na oplevering is het project direct overgedragen aan de acht eindbeheerders provincie Overijssel, provincie Flevoland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, gemeente Kampen en gemeente Dronten.

 

"We kijken met trots terug op dit uitdagende multidisciplinaire project dat de doorstroming van de  scheepvaart en het verkeer heeft verbeterd in het gebied."